ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ