ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼! ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ